Evnerike barn

Evnerike barn/elever lærer raskere og tilegner seg mer kompleks kunnskap sammenlignet med jevnaldrende. Begrepet omfatter både de elevene som presterer på et høyt og avansert nivå, og de elevene som har et potensial for å gjøre det.  Elever med stort læringspotensial er ikke nødvendigvis høyt presterende, men de har et stort potensial for læring på ett eller flere faglige områder. 

Elever med stort læringspotensial er en heterogen elevgruppe. Noen elever har stort læringspotensial i ett fag, eller på ett område i et fag, mens andre har læringspotensial utenom det vanlige innenfor flere fag og områder. Enkelte elever kan være ekstra sensitive, noe som innebærer at de er mer mottakelige for nyanser og detaljer som andre ikke nødvendigvis legger merke til.3 Enkelte elever kan i tillegg til stort læringspotensial ha vansker emosjonelt eller sosialt. De kan ha lærevansker, ADHD, ADD, autisme, eller ha en fysisk hindring (for eksempel relatert til syn eller hørsel). I forskning og litteratur blir dette omtalt som dobbelteksepsjonelle elever. I tillegg brukes også begrepet elever med ekstraordinært læringspotensial. Disse elevene har spesielle evner, kan lære særdeles raskt og i mange sammenhenger ligge svært langt foran sine jevnaldrende. De kan tenke komplekst, er svært nysgjerrige og gode på problemløsning, og er også generelt sett mer utholdende.

Begrepet elever med stort læringspotensial omfatter i Jøsendalsutvalgets utredning både de elevene som presterer på høyt og avansert nivå, og de elevene som har et potensial for å gjøre det. Skolen kan ved hjelp av tester få informasjon om elever som presterer høyt, mens andre elever med stort eller ekstraordinært læringspotensial ofte viser styrkene sine på andre områder enn det som blir synlig i karakterer og tester. (Udir). 

Gjeldende rett

Gjeldende regelverk gir ingen individuelle rettigheter til elever med stort læringspotensial. Regelverket gir imidlertid flere plikter og muligheter for skolen til å tilrettelegge. I noen tilfeller må skoleeier fatte enkeltvedtak dersom en elev skal få tilrettelegging, se tabell nedenfor. Selv om eleven ikke har en individuell rett, må skoleeier likevel holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling. I de tilfellene skoleeier må fatte vedtak, vil dette være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Disse vedtakene kan påklages til statsforvalteren etter forvaltningsloven § 28. 

Hva kan kjennetegne et evnerikt barn i skolen? 

Evnerike elever presterer nødvendigvis ikke bedre enn andre elever. De er som regel overrepresenterte blant elever som omtales/oppleves av skolen som underytere. Mangelen på kunnskap om dette konseptet forverrer situasjonen til evnerike/spesielt begavede barn i skolen. Noen av disse barna kan utvikle atferdsvansker, angst og depresjon, som igjen kan resultere i skolevegring og frafall fra opplæringen. Derfor er det viktig at skolene erkjenner at evnerike barn er en del av elevmangfoldet og utvikler nødvendig kompetanse på å identifisere og tilrettelegge for slike barn også. Det finnes foreløpig ingen faste prosedyrer i Norge for hvordan identifisering av evnerike elever skal skje. Voksne i skolen anbefaler at skolen ser etter følgende kjennetegn hos elevene den tror kan være evnerike eller spesielt begavede: 

1. Bevisst og årvåken gjennom barndommen

2. Oppmerksom på mange fenomener

3. Høyt aktivitetsnivå

4. Lite søvnbehov

5. Ekstremt nysgjerrig

6. God hukommelse 

7. Tidlig og utviklet ordforråd

8. Lærer hurtig

9. Kan tenke og resonnere abstrakt

10. Følsom og empatisk

11. Perfeksjonistisk

12. Leker med puslespill, tall og labyrinter forut for sin alder

13. Ser løsninger andre ikke ser

14. Stor allmennkunnskap

15. Velutviklet humoristisk sans

16. Forstår ironi

17. Mange interesser

18. Kreativ og fantasirik

19. Intens og sta

20. Evne til å konsentrere seg over lang tid

Kilde: Boken "Talent i skolen: Identifisering, undervisning og utvikling." 

Evnerike barn/elever kan slite spesielt fordi de ser andre ting enn venner, lærere og veiledere ser, og havner derfor lett i misforståelser. Det gjør at de ikke passer helt inn, noe som alltid vil være en utfordring for et barn. (Hedvig Montgomery)

Kilder: 

Regjeringen

Evnerike elever og elever med stort læringspotensial  

«Evnerike elever får for lite fokus i skolen» 

Evnerike elever 

Lykkelige barn