Hjem-skole-samarbeid

FORELDRE

1. Hvordan kan jeg etablere et godt samarbeid med skolen fra første dag?

Sett deg inn hvordan skolen organiserer elevene i klasser og undervisningen. Noter deg kontaktopplysningene til ditt barns nærmeste voksne på skolen. Informer kontaktlæreren om eventuelle spesielle forhold hos ditt barn og i hjemmet. Avtal med kontaktlæreren om hvordan dere ønsker å kommunisere om ditt barns utvikling i skolen. Du bør også sette deg inn informasjonen som ligger på skolens hjemmeside.

2. Jeg sender meldinger til skolen og blir frustrert over at jeg ikke får svar. Hva kan jeg gjøre?

Dersom du ikke oppnår (god) kommunikasjon med skolen, kan du kontakte kommunen som skoleeier og be om hjelp. Det er skoleeier som har det overordnede ansvaret for å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

3. I forbindelse med utviklingssamtaler sender kontaktlærer en liste med oppsatte tidspunkter. Jeg opplever sjelden at det passer for meg å møte opp på de oppsatte tidspunktene. Hva kan jeg gjøre med dette?

Ta kontakt med kontaktlærer og forklar at du ikke kan møte opp på oppsatt tidspunkt og opplys om tidspunkter som kan passe for deg. Kontaktlæreren vil kunne være behjelpelig med å få til at du og andre foreldre eventuelt bytter time innbyrdes.

4. Skolen innkaller til samarbeidsmøter der flere fra skolen og eksterne instanser deltar. Jeg opplever at det er utfordrende å være der alene. Hva kan jeg gjøre?

Du har anledning til å ta med en støtteperson (bisitter) i møter med skolen. Det kan være et familiemedlem, en venn eller en formell fullmektig. Det er hensiktsmessig at dette skjer i forståelse med skolen.

LÆRER

1. Hvordan kan jeg skape et godt samarbeid med alle foreldre i min klasse?

Det er viktig at du møter alle foreldre som en viktig ressurs for sine barn og skolen. Møt dem med respekt og gjør det tydelig at du tar dem på alvor ved å lytte profesjonelt til dem. Vær oppmerksom på at foreldre er like forskjellige som deres barn er. Derfor er det viktig at du møter dem som enkeltpersoner og tar hensyn til deres individuelle forutsetninger.

2. Jeg opplever store konflikter med noen foreldre. Hvordan skal jeg løse det?

Finn ut hva foreldrene er misfornøyde med og fortell dem hvordan du vil forholde deg til tilbakemeldingene. Legg fram faglige begrunnelser for eventuelle handlinger/tiltak fra din side. Ta imot eventuelle gode innspill fra foreldrene. Noen ganger må dere bare bli enige om at dere er uenige, selv om dette ikke er det beste utgangspunktet for et godt hjem-skole-samarbeid.

FAU

1. Hvordan kan jeg engasjere flere foreldre på skolen?

Informer alle foreldre om FAUs mandat og oppgaver. Undersøk også om det er noen foreldre som trenger en type tilpasning for å kunne delta likeverdig i skolen. Dette kan gjelde foreldre som har et spesielt utfordrende liv, nyinnflyttede familier eller foreldre med språklige barrierer. 

2. Jeg opplever uenigheter med rektor om FAUs arbeid og prioritering. Hvordan kan jeg løse dette?

Skolen (rektor) har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Derfor er det viktig at det er god kommunikasjon mellom rektor og foreldrerepresentanter. Dersom du opplever at kommunikasjonen er låst, kan du be skoleeier om bistand for å komme på riktig spor igjen. Det er også mulig at kommunalt foreldreutvalg (KFU) kan bistå deg. Undersøk om dette utvalget finnes i din kommune.

3. Jeg opplever konflikter innad i FAU. Hvordan kan jeg løse dette?

Legg fram saken for rektor og be om råd. Dersom situasjonen tilspisser seg, kan det være hensiktsmessig å be Foreldrerådet om at hele FAU-et oppløses for å så opprette et nytt ett med nye medlemmer.

4. Kan en lærer på en skole bli valgt inn FAU-medlem?

FAU er foreldrerådets (foreldrenes) arbeidsutvalg. Alle foreldre med barn på skolen kan velges inn i FAU. Dette gjelder også lærere med barn på skolen. At en ansatt på skolen er medlem av FAU kan imidlertid by på noen utfordringer. Det kan blant annet føre til at øvrige medlemmer opplever at deres ytringsfrihet blir forringet. Noen av dem vil kvie seg for å snakke om mangler og feil ved skolens praksis i den ansattes påhør. Det kan være hensiktsmessig at FAU-leder snakker med læreren og uttrykker FAUs bekymring og prøver å bli enige om den beste måten å håndtere situasjonen på. Om nødvendig, kan dere be rektor om råd og veiledning.