Spesialundervisning

Elever som ikke har et tilfredsstillende læringsutbytte innenfor ordinær opplæring kan ha rett til spesialundervisning. Hvis foreldrene eller skolen er bekymret for om et barn ikke har godt nok utbytte av opplæringen, skal skolen forsøke å tilpasse bedre for barnet. Hvis det ikke er tilstrekkelig må skolen og PP-tjenesten vurdere og gi råd om hva barnet trenger, og skolen må fatte et vedtak. Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging ut over det allmenpedagogiske tilbudet. Opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning regulerer blant annet:

 • hvem som har rett til spesialundervisning, § 5-1
 • hva som skal vurderes når skoleeieren eller skolen skal avgjøre hvilket opplæringstilbud som eleven skal få, § 5-1
 • skoleeiers ansvar til å treffe enkeltvedtak om spesialundervisning og kravene til den sakkyndige vurderingen, § 5-3
 • saksbehandlingen, § 5-4. Inneholder blant annet foreldrenes/elevens rett til å kreve at skolen undersøker om eleven trenger spesialundervisning, undervisningspersonalets undersøkelsesplikt, skolens plikt til å ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet og foreldrenes/elevens rett til å bli hørt i saksbehandlingen
 • unntak fra reglene om innholdet i opplæringen, herunder elevens rett til IOP, innholdet i denne og krav til årlig rapportering, § 5-5
 • pedagogisk-psykologisk-tjeneste, § 5-6

Du kan lese hele kapittel 5 i opplæringsloven på lovdata.no.

Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Skolens ansvar

Skolen skal

 • involvere og spørre foreldrene før de tar avgjørelser som gjelder eleven
 • vurdere om en elev trenger spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal være
 • lage en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi eleven spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til eleven en gang i året
 • sørge for at foreldrene og eleven får veiledning om hva vurdering med og uten karakterer innebærer, før de bestemmer seg

Involvering av foreldre

Foreldre

 • kan kreve at skolen undersøker om barnet deres trenger spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja før skolen ber PP-tjenesten om å utrede barnet
 • skal bli involvert og si ja før skolen bestemmer at barnet skal få spesialundervisning
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen barnet får og en vurdering av hvordan barnet utvikler seg
 • kan klage hvis barnet ikke får spesialundervisning
 • kan klage på innholdet, gjennomføringen eller organiseringen av spesialundervisningen
 • kan bestemme om barnet på ungdomsskolen skal få fritak fra vurdering med karakter i de fagene han eller hun har fått spesialundervisning i

Du kan lese mer i Veilederen spesialundervisning. (Udir)