Hjelpeinstanser

I noen tilfeller kan det oppleves at hjemme eller skolen trenger støtte fra eksterne ressurser for å lykkes med tilrettelegging for noen barn. Det kan være PP-tjenesten, barnevern, skolehelsetjeneste, helsesykepleier, fastlege, kommunepsykolog, BUP, familierådgivning eller tverrfaglige team som finnes i noen kommuner. 

De neste avsnittene vil omhandle PP-tjenesten, da vi mener at den faginstansen som ligger skolen og eleven nærmest og som vil være en katalysator for nødvendig tilrettelegging for eleven. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste. Den skal hjelpe barn, ungdom og voksne som strever i sin utvikling, eller som har en vanskelig opplæringssituasjon.

PPT skal gi barnehager og skoler råd og veiledning om å tilrettelegge for barn/elever som trenger det.

PPT skal bistå skoler for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.

PPT har taushetsplikt. Opplysninger om barnet/eleven er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Informasjon om barnet/eleven oppbevares i en egen journal/mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Hva gjør PPT?

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer knyttet til

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syns- og hørselsvansker

Hvordan kan du som forelder kontakte PPT?

Før du tar kontakt med PPT, bør du snakke med helsestasjonen/barnehagen/skolen om din bekymring for barnet ditt.

Både individer og institusjoner (barnehagen, skolen og andre) kan anonymt kontakte og søke råd hos PPT. PPT bistår også voksne som ønsker å ta grunnskoleopplæring.

Dersom det er behov for mer bistand fra PPT, kan barnet/eleven meldes til/henvises til PPT. Henvisning/tilmelding til PPT skjer vanligvis ved bruk av et henvisningsskjema, se hjemmesiden til din kommune/fylkeskommune. Ta kontakt med barnehagen/skolen for å få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet.

Andre som kan henvise til PPT:

 • Barnehagen, skolen og voksenopplæringen.
 • Helsestasjonen og sykehuset etter samtykke fra foreldrene dersom barnet/eleven er under 15 år.
 • Elever/lærlinger over 15 år uten samtykke fra foreldrene.

Eleven eller foreldrene kan kreve at skolen gjør de undersøkelsene som er nødvendige for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning, og eventuelt hvilken opplæring eleven trenger.

Hvordan arbeider PPT?
PPT samarbeider med barnehager og skoler for å tilrettelegge tilbudet etter de forutsetninger og behov barnet/eleven har. Saksbehandlingen til PPT kan deles i tre faser:

 • Utredning: Når PPT mottar en henvisning/tilmelding, er det vanlig å høre hva foreldrene, i samarbeid med barnehage og skole ønsker hjelp til. Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing skaffer PPT seg et mest mulig fullstendig bilde av hvilke forutsetninger og behov barnet/eleven har. Utredingen foregår i barnehagen, på skolen, eller i lokalene til PPT.
 • Sakkyndig vurdering/tilråding: På bakgrunn av utredningen foretar PPT en sakkyndig vurdering (en skriftlig rapport) og anbefaler tilrettelegging i barnehagen eller i opplæringssituasjonen med utgangspunkt i forutsetningene til barnet/eleven. PPT gir sakkyndig tilråding. De mest vanlige områdene er vurdering av spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder og spesialundervisning for elever i skolen.
 • Oppfølging: PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehagen og lærere på skolen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte eleven, og de kan vurdere eventuell videre henvisning.

PPTs arbeid er forankret i opplæringsloven i følgende paragrafer:

§ 5- 1 Rett til spesialundervisning

§ 5-3 Sakkyndig vurdering

§ 5-4 Saksbehandlingen i forbindelse med vedtak om spesialundervisning

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

§ 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder