OM OSS

VOKSNE I SKOLEN

Voksne i skolen er  en virksomhet som bidrar med kompetanseheving knyttet til skolemiljø, hjem-skole-samarbeid og arbeid med sårbare barn. Vi støtter, supplerer og samarbeider med instanser med ansvar/oppgaver innenfor skole, oppvekst og samfunn.   

Bakgrunn

Norge har et sterkt lovverk på skole- og oppvekstområdet, spesielt fordi det bygger på hovedprinsippene i FNs Barnekonvensjon. Imidlertid kan det oppleves at mangelfull opplæring og veiledning av de voksne rundt barna, altfor ofte, fører til at noen barn ikke får sikret sin rett til inkludering, læring og utvikling. 

Det er fortsatt mange elever som føler seg utrygge i skolen.  Forskning viser at skolen samarbeider dårligst med foreldre fra lavere sosioøkonomisk klasse, minoritetsforeldre og foreldre til barn med særskilte utfordringer. Videre slår forskning fast at sårbare barn opplever dårligere relasjoner og tilrettelegging sammenliknet med andre barn. Paradoksalt nok uteblir hjelpen for dem som trenger den mest.

Visjonen: Voksne i skolen ønsker å bidra til kompensering av individuelle sårbarheter og utjevning av sosiale forskjeller i skolen gjennom kompetanseheving blant de voksne rundt barna.  

Verdigrunnlaget

  • Troverdig: Voksne i skolen baserer sin virksomhet på et solid kunnskaps- og praksisbasert grunnlag. 
  • Tydelig: Voksne i skolen gir konkrete verktøy i arbeidet med et reelt inkluderende læringsmiljø og et kraftfullt hjem-skole-samarbeid. 
  • Tilpasningsdyktig: Voksne i skolen forholder seg dynamisk og fleksibelt til målgruppens behov.  

Resurspersoner 

Voksne i skolen har tilgang på ressurspersoner med kompetanser innenfor pedagogikk, jus, flerkulturalitet,  coaching/relasjonsledelse, mobbing og barnekonvensjonen. Vi har lang erfaring fra barnehage, skole, barnevern, stat og kommune.