Skolens rådsorganer

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldre med barn på skolen. Dette vil si at du automatisk er medlem av foreldrerådet i kraft av du har barn på skolen. Det er heller ikke knyttet noen kontingent til medlemskapet i foreldrerådet. Det fremgår av definisjonen at foreldrerådet utgjør en så stor gruppe at det trenges en operativ arbeidsgruppe. Det er derfor Foreldrerådet velger sitt arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU arbeider derfor på oppdrag fra hele Foreldrerådet. 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Noen kommuner har på et selvstendig grunnlag opprettet et kommunalt foreldreutvalg (KFU).

KFU er et felles organ for alle foreldre med barn i kommunens grunnskoler. Det består av representanter som er valgt av FAU ved de enkelte skolene. Disse trenger nødvendigvis ikke være en del av FAU. Et godt samarbeid og utveksling av synspunkter skolenes FAU imellom.

Dersom deres kommune har et KFU, vil dere som FAU kunne ha en positiv og konstruktiv kontakt mellom deres skole og KFU gjennom drøfting av saker av fellesinteresse for alle elever og foreldre i kommunen.

Elevrådet

Hver skole skal ha et elevråd med elevrepresentanter. Elevrådet er et sentralt organ for å skape godt skolemiljø. Elevrådet skal jobbe for fellesinteressene til elevene på skolen. Elevrådet skal komme med innspill og forslag i saker som gjelder miljøet deres

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene skal være i flertall. SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.