Taushetsplikt

Alle som jobber i skolen, har taushetsplikt. Det vil si at alle ansatte: lærere, skoleledere, assistenter, administrativt personale, vaktmestre og renholdspersonale osv. er omfattet av taushetsplikten.

Ansatte i skolen, både offentlige skoler og friskoler, har forvaltningsmessig taushetsplikt. De reglene som gjelder taushetsplikten, er å finne i forvaltningsloven. Hovedregelen står i forvaltningsloven paragraf 13:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet får vite om
1) noens personlige forhold, eller
2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til dem som opplysningen angår.
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Verv i FAU og samarbeidsutvalget innebærer tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan (skolen). Representantene plikter derfor å hindre at andre får tilgang til opplysninger om noens personlige forhold som de får tilgang til gjennom vervet, jf forvaltningsloven § 13. Det er imidlertid begrenset hva skolen og andre har lov til å viderebringe av taushetsbelagte opplysninger til FAU. Derfor er det ikke grunn til å tro at medlemmene i FAU får tilgang til særlig mange taushetspliktige opplysninger.

Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og medlemmer av utvalg og råd, som samarbeidsutvalget og FAU. Den gjelder også for foreldrekontakter og for foreldre som i forbindelse med deltakelse på leirskoler og andre turer arrangert av skolen, får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger. FAU-ledelsen omfattes av taushetsplikten like mye som resten av utvalget. Derfor kan de ikke være forbeholdt mer taushetsbelagt informasjon enn øvrige medlemmer.

Opplæringsloven § 15-1 slår fast at Forvaltningsloven §13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. Taushetsplikten gjelder dermed både for de tilsatte i skolen og medlemmer av skolens rådsorganer.

Elevrepresentanter i samarbeidsutvalget skal ikke være til stede når saker som omfattes av taushetsplikten behandles i samarbeidsutvalget (opplæringslova § 11-1). Dersom elevrepresentanter, for eksempel i elevrådet, likevel får opplysninger som omfattes av taushetsplikten, så har også de taushetsplikt.

Taushetsplikten innebærer at det ikke er anledning til å gi sensitive personopplysninger om en elev til andre enn dem som har bruk for det. De ansatte i skolen kan få tilgang til nødvendige opplysninger som de trenger for å kunne gi den enkelte eleven et best mulig tilpasset opplæringstilbud. Samtidig må alle kunne ha tillit til at disse opplysningene er sikret mot lekkasje, slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse personopplysningene.

Reglene om taushetsplikt innebærer også at foreldrene kan gi lov til at for eksempel informasjon om en elevs sykdom eller andre forhold kan gis til alle elever og foreldre i klassen, fordi de mener at det gjør situasjonen for eleven bedre. Men uten tillatelse fra foreldrene, kan slik informasjon ikke gis.

Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Med dette menes at taushetsplikten omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale og deres familier. For eksempel vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskaps-, familie- og hjemmeforhold. Opplysninger om at en elev og familien har en sak gående med barnevernet, vil omfattes av taushetsplikten. At en elev eller hans familie mottar sosialhjelp, og opplysninger om fysiske eller psykiske problemer av en eller annen art, er andre eksempler.

Taushetsplikten er et viktig prinsipp, men det skal ikke være til hinder for viktige drøftinger i rådsorganene til elevenes beste.

Taushetsplikten er hjemlet i lovparagrafene som denne teksten viser til.

Du kan lese mer om taushetsplikten i skolen her