Sårbare barn

FORELDRE

1. Mitt barn trenger ekstra hjelp for å kunne henge med i undervisningen. Skolen sier at de ikke har midler til en spesiell tilpasning. Hva kan jeg gjøre?

Dersom en elev ikke drar nytte av den ordinære undervisningen, skal skolen undersøke om eleven trenger spesialundervisning. Spesialundervisning gir individuelle rettigheter i motsetning til vanlig tilpasset opplæring. Be skolen sende en henvisning til PP-tjenesten. Du skal skrive under på en slik henvisning. Du kan også selv kontakte PP-tjenesten direkte og legge fram ditt barns utfordringer. PP-tjenesten vil følge opp med å utarbeide en sakkyndig vurdering, som vil kunne munne ut i at ditt barn får et enkeltvedtak om spesialundervisning.

2. Skolen foreslår at mitt barn skal motta (deler av) sin opplæring på en alternativ læringsarena. Jeg er redd for at han mister kontakt med sine venner og klassekamerater. Hva kan jeg gjøre?

Alle elever som opplever tilhørighet til et klasse-/gruppefellesskap i skolen. Derfor har ikke skolen anledning til å frata ditt barn denne rettigheten. For at en elev, i korte perioder kan dra nytte av å delta på en alternativ læringsarena, må dette styres gjennom et enkeltvedtak om spesialundervisning. Fortsatt skal eleven oppleve å tilhøre et klasse-/gruppefellesskap. All de tid enkeltvedtak ikke er bindende for eleven, kan eleven, når som helst frasi seg det.

3. Mitt barn trives ikke på den skolen hun går på. Kan jeg flytte barnet til en skole som ligger i nabokommunen?

Elever skal, som hovedprinsipp gå på sin nærskole, dvs den skolen som ligger nærmest bostedsadressen til eleven. Det imidlertid ikke noe i veien for at en elev kan søke skoleplass på en skole som eleven ikke sokner til eller. En kommune kan etter avtale med andre kommuner tilby elever grunnskoleopplæring i andre kommuner. Det vil likevel være bostedskommunen, som har det økonomiske ansvaret for eleven og som har ansvaret for at eleven får oppfylt sin rett til grunnskoleopplæring.

LÆRER

1. En elev i klassen min vil ikke komme på skolen. Hva kan jeg gjøre?

Undersøk grunnene til at eleven ikke vil komme på skolen. Det kan være helsemessige, familierelaterte eller skolemiljømessige forhold som fører til denne situasjonen. Snakk med eleven og elevens foreldrene om mulige og realistiske tiltak. Noen ganger kan det være nødvendig med flere grep samtidig.

2. Jeg har en veldig urolig elev i klassen. Han bryter skolens ordensreglement og utøver vold mot både ansatte og medelever. Hvordan skal jeg løse denne situasjonen?

Undersøk bakenforliggende årsaker til elevens atferd. Det kan være personlige, familierelaterte eller skolerelaterte forhold som fører til den uønskede atferden. Rådfør deg med rektor. Det er mulig at dere trenger å hente bistand fra PP-tjenesten. I så tilfelle, skal dette skje i samråd og forståelse med elevens foreldre. I dine samhandlinger med eleven bør du etterstrebe en ikke-konfronterende tilnærming. Vis varme, omsorg og forståelse og lag avtaler med eleven om en fleksibel skolehverdag.

3. Jeg har en minoritetselev i min klasse som er skolemotivert, men som sliter med å forstå innholdet i undervisningen. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe ham?

Det å være minoritetselev utgjør i seg ikke en sårbarhet. Vær imidlertid oppmerksom på at en minoritetselev kan oppleve noen spesielle utfordringer knyttet til språk- og/eller kulturforståelse, som jo vil kunne ha en innvirkning på elevens deltakelse og prestasjon i skolen. Rådfør deg med rektor. Det er mulig at dere bør, i forståelse og samarbeid med foreldrene, undersøke om eleven har behov for særskilt språkopplæring. Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

4. Jeg har en elev som jeg tror er evnerik og har behov for spesiell tilrettelegging. Hvordan kan jeg få dette til?

Voksne i skolen foreslår følgende tiltak i saker om elever med stort læringspotensial:

 • Knytte eleven (og elevens foresatte) til en fast tillitsperson/snakkeperson på skolen. Kontaktlæreren (klasselæreren) kan være den personen.
 • Kartlegge elevens interesser, styrker og utfordringer, helst i samarbeid med elevens foresatte. 
 • Høre med eleven om dens egen opplevelse av skole- og læringsmiljø.
 • Kartlegge elevens faglige prestasjoner (lesing, skriving og regning).
 • Følge godt med på hvordan eleven fungerer sammen med medelever.
 • Finne ut hva som trigger elevens oppførsel på skolen.
 • Knytte eleven til inkluderende medelever gjennom felles aktiviteter.
 • La eleven jobbe i eget tempo, gjerne med voksen på skolen, noen ganger i uka.
 • Ta i bruk et stort spekter av læremidler (lærebøker, brettspill, scrabble, kryssord, Ubongo, nettsider, LEGO, osv.).
 • Gi eleven rom for jevnlige pauser ila skoledagen.
 • Gi eleven anledning til å besøke et tilgjengelig vitensenter, helst i samarbeid med barnets foresatte.